• info@printerofset.com.tr
 • +90 (232) 458 90 10 | +90 (232) 458 90 13
 • SİSTEME GİRİŞ
Printer Ofset

KVKK

PRİNTER OFSET MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

VERİ SORUMLULUĞU

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı kanun kapsamında “PRİNTER OFSET MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenebilecektir. Bu doğrultuda her türlü kişisel veriniz güvencemiz altındadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ NEDENİ

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

VERİ İŞLEME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, “PRİNTER OFSET MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Şirketimizin kısa ve uzun vadeli ticaret politikasının belirlenebilmesi
 • Siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi yapılması,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Faaliyetlerimize ilişkin verimlilik ve yerindelik analizlerinin yapılması
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Şirket gelişim planlarının yapılması
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Satışı destekleyen ek hizmetlerin planlanması ve icrası,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket ticari itibarının oluşturduğu güvenin korunması
 • Hukuki işlerin takibi
 • Şirket demirbaşlarının ve kaynakların güvenliği
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgilerin verilmesi
 • Şirketimiz veri işleme faaliyetinde bulunurken;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak depolanmakta ve tarafımızca, veri sahiplerinin her türlü hukuki menfaati gözetilmektedir.
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME BİÇİMİ

  Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir. Veri Sorumlusu ve Temsilci;

  Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “PRİNTER OFSET MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  VERİ AKTARIMI

  Kişisel verileriniz yalnızca resmi yazışmalar sonucunda resmi kurumlar ile paylaşılmakta olup bu paylaşım kanun gereği vukuu bulmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir kişi veya kuruma veri aktarımı yapılmamaktadır.

  VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

  6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz. Ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması ve korunması hakkında her türlü soru ve başvurunuza en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak dönüş yapılıp sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
 • Bu doğrultuda her türlü talep ve şikayetinizi; “KONAK MAHALLESİ 865 SOKAK NO:23 KONAK-İZMİR” adresimizde bulunan merkezimize iletebileceğiniz gibi “info@printerofset.com.tr” adresine e-mail yolu ile iletebilirsiniz.

  Misyonumuz

  Önümüzdeki yıllarda haberleşme ve güvenlik sektöründe pazarın lideri olmak ve kaliteyi en yüksek seviyeye çıkartmak olacaktır. Geçmişimizden güç alarak, zamanın ruhunu okuyarak, değişimleri fırsata çevirerek hep birlikte şirketimizi daha iyiye taşımaktır.

  Vizyonumuz

  Hızlı, devamlı ve tutarlı olmanın, kaliteli ürün ve hizmetlerin en iyi şekilde rekabetçi pazara sunmanın saygın bir lider olabilmek için son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. İnsan için Teknoloji yaklaşımı ile çalışanlarımız ve müşterilerimizin memnuniyetini hedefleriz. Bilgi, iletişim ve eğitime dayalı altyapımızla araştıran, geliştiren, üreten ve pazarlayan çalışanlarımıza fırsat verir, destekleriz.

  İŞ ORTAKLARIMIZ

  Printer Ofset Kalitesini Tercih Eden Firmalar