Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

PRİNTER OFSET MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

VERİ SORUMLULUĞU

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı kanun kapsamında “PRİNTER OFSET MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenebilecektir. Bu doğrultuda her türlü kişisel veriniz güvencemiz altındadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ NEDENİ

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

VERİ İŞLEME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, “PRİNTER OFSET MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

Şirketimiz veri işleme faaliyetinde bulunurken;

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME BİÇİMİ

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir. Veri Sorumlusu ve Temsilci; Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “PRİNTER OFSET MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

VERİ AKTARIMI

Kişisel verileriniz yalnızca resmi yazışmalar sonucunda resmi kurumlar ile paylaşılmakta olup bu paylaşım kanun gereği vukuu bulmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir kişi veya kuruma veri aktarımı yapılmamaktadır.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca;

Ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması ve korunması hakkında her türlü soru ve başvurunuza en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak dönüş yapılıp sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu doğrultuda her türlü talep ve şikayetinizi; “KONAK MAHALLESİ 865 SOKAK NO:23 KONAK-İZMİR” adresimizde bulunan merkezimize iletebileceğiniz gibi “[email protected]” adresine e-mail yolu ile iletebilirsiniz.